Links

选择排序

选择排序是一种简单直观的排序算法,无论什么数据进去都是 O(n²) 的时间复杂度。所以用到它的时候,数据规模越小越好。唯一的好处可能就是不占用额外的内存空间了吧。

1. 算法步骤

  1. 1.
    首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置
  2. 2.
    再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。
  3. 3.
    重复第二步,直到所有元素均排序完毕。

2. 动图演示

动图演示

3. JavaScript 代码实现

function selectionSort(arr) {
var len = arr.length;
var minIndex, temp;
for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
minIndex = i;
for (var j = i + 1; j < len; j++) {
if (arr[j] < arr[minIndex]) { // 寻找最小的数
minIndex = j; // 将最小数的索引保存
}
}
temp = arr[i];
arr[i] = arr[minIndex];
arr[minIndex] = temp;
}
return arr;
}

4. Python 代码实现

def selectionSort(arr):
for i in range(len(arr) - 1):
# 记录最小数的索引
minIndex = i
for j in range(i + 1, len(arr)):
if arr[j] < arr[minIndex]:
minIndex = j
# i 不是最小数时,将 i 和最小数进行交换
if i != minIndex:
arr[i], arr[minIndex] = arr[minIndex], arr[i]
return arr

5. Go 代码实现

func selectionSort(arr []int) []int {
length := len(arr)
for i := 0; i < length-1; i++ {
min := i
for j := i + 1; j < length; j++ {
if arr[min] > arr[j] {
min = j
}
}
arr[i], arr[min] = arr[min], arr[i]
}
return arr
}

6. Java 代码实现

public class SelectionSort implements IArraySort {
@Override
public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);
// 总共要经过 N-1 轮比较
for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
int min = i;
// 每轮需要比较的次数 N-i
for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
if (arr[j] < arr[min]) {
// 记录目前能找到的最小值元素的下标
min = j;
}
}
// 将找到的最小值和i位置所在的值进行交换
if (i != min) {
int tmp = arr[i];
arr[i] = arr[min];
arr[min] = tmp;
}
}
return arr;
}
}

7. PHP 代码实现

function selectionSort($arr)
{
$len = count($arr);
for ($i = 0; $i < $len - 1; $i++) {
$minIndex = $i;
for ($j = $i + 1; $j < $len; $j++) {
if ($arr[$j] < $arr[$minIndex]) {
$minIndex = $j;
}
}
$temp = $arr[$i];
$arr[$i] = $arr[$minIndex];
$arr[$minIndex] = $temp;
}
return $arr;
}