Links

插入排序

插入排序的代码实现虽然没有冒泡排序和选择排序那么简单粗暴,但它的原理应该是最容易理解的了,因为只要打过扑克牌的人都应该能够秒懂。插入排序是一种最简单直观的排序算法,它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。
插入排序和冒泡排序一样,也有一种优化算法,叫做拆半插入。

1. 算法步骤

  1. 1.
    将第一待排序序列第一个元素看做一个有序序列,把第二个元素到最后一个元素当成是未排序序列。
  2. 2.
    从头到尾依次扫描未排序序列,将扫描到的每个元素插入有序序列的适当位置。(如果待插入的元素与有序序列中的某个元素相等,则将待插入元素插入到相等元素的后面。)

2. 动图演示

动图演示

3. JavaScript 代码实现

function insertionSort(arr) {
var len = arr.length;
var preIndex, current;
for (var i = 1; i < len; i++) {
preIndex = i - 1;
current = arr[i];
while(preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current) {
arr[preIndex+1] = arr[preIndex];
preIndex--;
}
arr[preIndex+1] = current;
}
return arr;
}

4. Python 代码实现

def insertionSort(arr):
for i in range(len(arr)):
preIndex = i-1
current = arr[i]
while preIndex >= 0 and arr[preIndex] > current:
arr[preIndex+1] = arr[preIndex]
preIndex-=1
arr[preIndex+1] = current
return arr

5. Go 代码实现

func insertionSort(arr []int) []int {
for i := range arr {
preIndex := i - 1
current := arr[i]
for preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current {
arr[preIndex+1] = arr[preIndex]
preIndex -= 1
}
arr[preIndex+1] = current
}
return arr
}

6. Java 代码实现

public class InsertSort implements IArraySort {
@Override
public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
// 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);
// 从下标为1的元素开始选择合适的位置插入,因为下标为0的只有一个元素,默认是有序的
for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
// 记录要插入的数据
int tmp = arr[i];
// 从已经排序的序列最右边的开始比较,找到比其小的数
int j = i;
while (j > 0 && tmp < arr[j - 1]) {
arr[j] = arr[j - 1];
j--;
}
// 存在比其小的数,插入
if (j != i) {
arr[j] = tmp;
}
}
return arr;
}
}

7. PHP 代码实现

function insertionSort($arr)
{
$len = count($arr);
for ($i = 1; $i < $len; $i++) {
$preIndex = $i - 1;
$current = $arr[$i];
while($preIndex >= 0 && $arr[$preIndex] > $current) {
$arr[$preIndex+1] = $arr[$preIndex];
$preIndex--;
}
$arr[$preIndex+1] = $current;
}
return $arr;
}